Όροι Χρήσης

Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους υπηρεσιών και χρήσης της ιστοσελίδας (οι «Όροι»). Η χρήση και η πραγματοποίηση αγορών από τον παρόντα ηλεκτρονικό χώρο προϋποθέτει την κατανόηση από μέρους σας των Όρων και ισοδυναμεί με την εκ μέρους σας αποδοχή τους.

Οι Όροι υπόκεινται σε τροποποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι Όροι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας και θα θεωρούνται δεσμευτικοί για συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται μετά την δημοσίευση.

Οι παρόντες Όροι είναι ανεξάρτητοι, με την έννοια ότι η ακυρότητα ενός από αυτούς δεν συνεπάγεται την ακυρότητα του συνόλου των Όρων.

Παραγγελίες προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρηση γίνονται δεκτές μόνο:

Α. Εφόσον το πρόσωπο που αποστέλλει την παραγγελία, είναι ενήλικο και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Β. Να είναι φυσικά πρόσωπα που ενεργούν για σκοπούς άσχετους με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική και επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας τη φόρμα παραγγελίας της επιχείρησης πιστοποιείτε ότι είστε ενήλικας και έχετε το ανωτέρω δικαίωμα.

Η επιχείρηση σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει ή να αρνείται να προχωρήσει στην διαδικασία αποστολής μιας παραγγελίας, κατά την κρίση της, υπό τον όρο της πλήρους επιστροφής του ποσού που τυχόν πληρώθηκε.

Στο μέτρο του επιτρεπτού με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο, η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνη της σχετικά με εγγυήσεις ρητές ή σιωπηρές που αφορούν την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε σημείο της ιστοσελίδας. Δεν φέρει δε καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε τρίτους από την χρήση πληροφοριών που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του περιεχομένου της ιστοσελίδας, με την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων που ενδέχεται να περιέχονται, και να μεταβάλλει, να αναβαθμίζει ή να συμπληρώνει το περιεχόμενο αυτής.

Περιορισμός της ευθύνης
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε ζημία οικονομική ή μη, ή αποζημίωση που μπορεί να ανακύψει από την χρήση των πωλούμενων προϊόντων.

Η επιχείρηση δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια της παρούσης ιστοσελίδας από ιούς ή άλλα προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για καμία απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκύψει από την περιήγηση στην ιστοσελίδα ή από την αδυναμία του χρήστη όπως κάνει ορθή χρήση αυτής.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία
Η νομική ισχύς και εφαρμογή των παρόντων Όρων θα διέπεται από το Ελληνικό και το Κοινοτικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε αντιδικία μεταξύ των μερών η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νομικές ενέργειες αρμόδια δικαστήρια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Περιγραφή
Το plethora-design-studio.com  είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω του Διαδικτύου των προϊόντων της επιχείρησης:

Νικόλαος Δηλαβεράκης
Εμπόριο υάλινων και ειδών λαϊκής τέχνης
Ασπασίας 8 Αθήνα 11634
ΑΦΜ: 038379207
ΔΟΥ: ΙΖ Αθήνας
Ηλεκτρονικό κατάστημα: www.plethora-design-studio.com
Ε-mail:  info@plethora-design-studio.com
Τηλ: +30 2107017223
Κινητό : +30 6977254242

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας  και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτής, προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν.

Πληροφορίες Προϊόντων
Το plethora-design-studio  παραθέτει στην ιστοσελίδα τoυ και στα σχετικά με κάθε προϊόν πεδία όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των διατιθέμενων προϊόντων, την τιμή τους, το κόστος μεταφοράς τους, τον φόρο προστιθέμενης αξίας και τον τρόπο πληρωμής. Τα προϊόντα, παρουσιάζονται περιγραφικά, με τις διαστάσεις, τα διαθέσιμα χρώματα, το υλικό κατασκευής τους και με πολλαπλές φωτογραφίες, καθώς και τον  χρόνο παράδοσης.

Σημειώνεται ότι το plethora-design-studio  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, υπό τον όρο ότι οι τροποποιημένοι όροι θα έχουν προηγουμένως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση δεν επηρεάζει παραγγελίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ανάρτηση των νέων όρων.

Τιμολογιακή Πολιτική
Όλες οι τιμές που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, είναι σε ευρώ (€) και περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), του 24 %.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής και συσκευασίας. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την διαδικασία της παραγγελίας και προστίθενται στο κόστος πριν την τελική αποδοχή από τον πελάτη.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων
Κάθε εικονιζόμενο προϊόν θεωρείται ως διαθέσιμο, εκτός αν αναφέρεται το αντίθετο. Χρόνοι παράδοσης αναφέρονται επίσης. Στην περίπτωση που, λόγω ταυτόχρονων αγορών από περισσότερους χρήστες η λόγω τεχνικού σφάλματος, προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο ,δεν είναι, τότε η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεγαλώσει τον χρόνο παράδοσης. Ο χρήστης στην περίπτωση αυτή διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αζημίως. Και στην περίπτωση που δεν υπαναχωρήσει, αλλά προβεί στην παραλαβή του προϊόντος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση και συσκευασία, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, συνοδευόμενο από τα παραστατικά που εκδόθηκαν, χωρίς να επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής.

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα εκ μέρους της επιχείρησης, δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος είναι κατεστραμμένο ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος του, ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό, ο χρήστης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάσταση με το αρχικώς παραγγελθέν προϊόν ή με άλλο μέχρι του ποσού του καταβληθέντος τιμήματος, είτε να ζητήσει την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος.

Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας χειροποίητα κοσμήματα υψηλής ποιότητας και αισθητικής. Αν ο πελάτης αισθάνεται οτι τα προϊόντα που έλαβε από εμάς δεν πληρούν αυτή την προσδοκία ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών από την ημέρα παραλαβής τους. Η επιστροφή οφείλει να γίνει στην αρχική κατάσταση, με την αρχική συσκευασία και να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα παραστατικά που εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο προϊόν.

Σε περίπτωση που το είδος που παραδόθηκε διαπιστωθεί ελαττωματικό, το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αναγραφόμενη ημερομηνία αγοράς και να συνοδεύεται από την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο αγοράς.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, την ευθύνη των προς πώληση προϊόντων τη φέρει ο έμπορος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα που αγοράζει ο καταναλωτής καλύπτονται από ελάχιστη διετή νομική εγγύηση. Συνεπώς, μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που θεωρεί ότι ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στη διαφημιζόμενη εμφάνιση ή λειτουργία, να αποστείλει το προϊόν στον εκάστοτε έμπορο και στη συνέχεια ο έμπορος να αναλάβει τη διαδικασία εξακρίβωσης ή μη των λεγομένων του πελάτη ). Σε περίπτωση που το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω κατασκευής, τότε ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει επιδιόρθωση του προϊόντος ή αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση της τιμής ή ακύρωση της σύμβασης και πλήρη επιστροφή του ποσού που κατέβαλε. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν αποδειχτεί ελαττωματικό, τότε απλά επιστρέφεται στον καταναλωτή με δική του χρέωση αποστολής.

Διαδικασία αγοράς προϊόντων
Κάθε χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα του plethora-design-studio  προκειμένου να αναζητήσει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και τα χαρακτηριστικά τους. Για την επιλογή των προϊόντων και των ποσοτήτων τους προβαίνει στις αναγκαίες καταχωρήσεις στα αντίστοιχα πεδία. Κάθε χρήστης δύναται να προμηθευτεί περισσότερα του ενός προϊόντα με κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί. Για την οριστικοποίηση της παραγγελίας απαιτείται σε κάθε περίπτωση η επιβεβαίωση από πλευράς του χρήστη ότι έχει αναγνώσει και συμφωνεί με τους παρόντες όρους. Η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην περίπτωση που ο χρήστης λάβει ενημέρωση με ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία του καταχωρήθηκε στο σύστημα της επιχείρησης. Το plethora-design-studio δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη αν αυτό οφείλεται σε εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων του από τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή η παραγγελία θεωρείται ολοκληρωμένη και ο χρήστης οφείλει να καταβάλει το αντίτιμο εφόσον η εταιρεία αποδείξει ότι απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέδειξε ο χρήστης.

Ακύρωση της παραγγελίας
Ακυρώσεις γίνονται μόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας εντός  μιας ώρας από την στιγμή της παραγγελίας

Τρόποι πληρωμής

Κατάθεση σε τράπεζα
Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μέσω της φόρμας στο site και να εξοφλήσετε μέσω κατάθεσης στην τράπεζα στον παρακάτω λογαριασμό.
Στην περίπτωση αυτή, η ο χρόνος παραγγελίας ισχύει, από τη στιγμή που ο λογαριασμός ενημερωθεί με την κατάθεση του ποσού.
Παρακαλούμε στην κατάθεση να γράφετε ονοματεπώνυμο καταθέτη ή κωδικό παραγγελίας που αναγράφεται στην απάντηση που θα λάβετε από εμάς με την επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Αριθμός λογαριασμού στην ALPHA BANK: GR4101401190119002002026348
Δικαιούχος/οι λογαριασμού:
NIKOΛΑΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΑΚΗΣ

Πληρωμή μέσω PayPal
Θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον του PayPal, όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε συναλλαγή σας.

Πληρωμή μέσω Stripe
Θα μεταφερθείτε στο ασφαλές περιβάλλον του Stripe, όπου μπορείτε να ολοκληρώσετε την συναλλαγή σας

Αντικαταβολή
Εξόφληση μέσω πληρωμής στην μεταφορική κατά την παράδοση των προϊόντων. Αυτή η υπηρεσία ισχύει μόνο για αποστολές εντός Ελλάδος.

Εξόφληση στο κατάστημα
Εάν αποφασίσετε να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από το φυσικό μας κατάστημα, μπορείτε να τα εξοφλήσετε εκεί, με χρήση τραπεζικής κάρτας ή μετρητών.

Προϊόντα / τιμές
Η Plethora-Design-Studio διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κατάργηση ή σε αλλαγή των χαρακτηριστικών των προϊόντων της καθώς και των τιμών τους χωρίς προειδοποίηση. Ισχύει η τιμή του προϊόντος κατά την χρονική στιγμή της παραγγελίας, όχι κατά την στιγμή της παράδοσης. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ.

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η ακριβής περιγραφή και απεικόνιση των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας ως προς την όψη, το χρώμα και την υφή του υλικού και δεν ευθύνεται για την ποιότητα της εικόνας των προϊόντων μας στην οθόνη του υπολογιστή σας.

Παράδοση πωληθέντων προϊόντων
Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η Plethora-design-studio  δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.

Τα προϊόντα μας είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα στο χέρι. Ως εκ τούτου σε περιπτώσεις πολλαπλών παραγγελιών υπάρχει πιθανότητα μικρής καθυστέρησης στην παράδοση. Σε αυτήν την περίπτωση θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο παράδοσης η την επιλογή εναλλακτικού προϊόντος
Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 10 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Επιχείρησης και αποδοχής από πλευράς του χρήστη.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.

Διατηρούμε το δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς σε περίπτωση που:
– δε λάβουμε έγκριση πληρωμής
– δεν είναι δυνατόν να παραδώσουμε στην περιοχή όπου μένετε
– δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης του site
– σε ένα ή περισσότερα προϊόντα αναγραφόταν λάθος τιμή η οποία οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων του www.plethora-design-studio.com. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της plethora-design-studio και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου των επιμέρους διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, downloading, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή κάθε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Plethora-Design-Studio και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Plethora-Design-Studio και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα της Plethora-Design-Studio δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Προσωπικά Δεδομένα
Η διαχείριση από το plethora-design-studio.com και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες όρους.

Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει της παροχής από το plethora-design-studio των υπηρεσιών που προσφέρει μέσω αυτού, είναι πιθανό να τους ζητηθεί να δηλώσουν στοιχεία που τους αφορούν (πχ όνομα, επάγγελμα, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών που ζητούνται από το plethora-design-studio.com περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

To plethora-design-studio.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τους ενεργούς πελάτες με ενημερωτικό email. Ο χρήστης μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα ενημερωτικών email με ένα click n στο σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό email.

Το plethora-design-studio.com μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

– για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ.).
– για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών.
– για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του plethora-design-studio.com  και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν.
– για την ενημέρωση των χρηστών για τα νέα προϊόντα του plethora-design-studio.com  μετά από συγκατάθεσή τους.
– για την ενημέρωση των χρηστών για προσφορές του plethora-design-studio.com, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, μετά από συγκατάθεσή τους.
– για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων του plethora-design-studio.com από απόσταση, μετά από συγκατάθεση των χρηστών.
– για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες, μετά από συγκατάθεσή τους.
– για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας του plethora-design-studio.com.

Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το plethora-design-studio.com  στην έδρα του οποίου θα είναι εγκατεστημένο και το ανωτέρω αρχείο.

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από το plethora-design-studio.com  σε αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά ή ευαίσθητά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι το plethora-design-studio.com δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τέτοιες γνωστοποιήσεις και για την επακόλουθη τυχόν χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το plethora-design-studio.com  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων τρίτων μέσω του δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον το plethora-design-studio.com η οποία δύναται να τα διαβιβάσει σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλακτικών της σχέσεων με τους εν λόγω χρήστες, όπως και για στατιστικούς και ιστορικούς λόγους. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σ’ αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού, το plethora-design-studio.com  δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα προσωπικά του δεδομένα σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι χρήστες που έχουν γνωστοποιήσει τα προσωπικά τους δεδομένα στο plethora-design-studio.com έχουν τα εξής δικαιώματα:

– Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τους αφορούν και βρίσκονται στην κατοχή του plethora-design-studio.com
– Το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.
– Το δικαίωμα πληροφόρησης για (α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, (β) τους σκοπούς της επεξεργασίας, (γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών (γ) την εξέλιξη της επεξεργασίας κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους, (δ) τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, (ε) κατά περίπτωση την διόρθωση, τη διαγραφή, ή την δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του ν. 2472/1997.
– Η συγκατάθεση των συμμετεχόντων στην συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.
– To δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Το plethora-design-studio.com τηρεί όλες τις από τον νόμο επιβαλλόμενες υποχρεώσεις του. Το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από το plethora-design-studio.com  του ως άνω ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης που του παρέχει ο ν. 2472/1997 ο φορέας το προσωπικών δεδομένων πρέπει να ζητήσει εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας συγκεκριμένη ενέργεια, όπως την διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν, την προσωρινή μη χρησιμοποίησή τους, την δέσμευσή τους, την μη διαβίβασή τους, ή την διαγραφή τους.

Το plethora-design-studio.com  αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο plethora-design-studio.com καθώς και για το δικαίωμά του υποβολής των δεδομένων αυτών.

Χρήση Cookies
Το site του καταστήματος χρησιμοποιεί cookies γιατί χωρίς αυτά θα ήταν αδύνατον να λειτουργήσουν κάποιες βασικές υπηρεσίες του. Η κατάσταση των παραγγελιών, οι πολλαπλές επιλογές των χρηστών , η αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι ή στην λίστα, η αναγνώριση και διευκόλυνση των συχνών χρηστών καθώς και η βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Μάθετε περισσότερα για τα cookies στο www.cookiecentral.com

Λόγω της χρήσης cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προσωπικής ταυτότητας του χρήστη. Με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να απορρίψετε την χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες, εάν επιλέξετε τη μη χρησιμοποίηση των cookies. Οι βασικές κατηγορίες cookies , που χρησιμοποιούνται από την παρούσα είναι οι κατωτέρω:

α. Cookies, που δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα και είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και χωρίς αυτά δεν μπορεί η ΕΤΑΙΡΙΑ να προσφέρει ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.
β. Cookies, τα οποία συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, όπως π.χ. ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε συχνότερα.
γ. Cookies, τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, όπως π.χ. τη γλώσσα ή την περιοχή.
δ. Cookies, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να εντοπίζει τους ιστοτόπους, που έχει επισκεφθεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ από όπου και προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντα του και ακολούθως μας επιτρέπουν προσφορότερη για τον εκάστοτε καταναλωτή μέθοδο marketing.

Τρόπος αποστολής
Αποστολή προϊόντων πραγματοποιούμε σε όλη την Ελλάδα με τη χρήση υπηρεσίας courier. Δεν είναι δυνατή η αποστολή προϊόντων σε ταχυδρομικές θυρίδες.

Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα παραλαβής των προϊόντων σας από το φυσικό μας showroom. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 210 7017223 είτε στέλνοντας ένα email στο info@plethora-design-studio.com για να κανονίσουμε την μέρα και την ώρα που σας βολεύει. Παρακαλούμε να τυπώσετε και να έχετε μαζί σας την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Αν επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα σας δεν θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα αποστολής.

Κόστος αποστολής
Για παραγγελίες έως €30 το κόστος αποστολής είναι €3,20
Για παραγγελίες πάνω από €30, η αποστολή είναι δωρεάν.

Για αντικαταβολή το κόστος είναι €4

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενημερώστε μας για το ακριβές ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ στο κουδούνι της κατοικίας ή της επιχείρησης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφαλή παραλαβή των προϊόντων.

Όροι αποστολών

Η παράδοση των προϊόντων θα πραγματοποιείται με δαπάνη του χρήστη, ανάλογα με τον τρόπο που ο ίδιος έχει επιλέξει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της επιμέρους συναλλαγής. Η plethora-design-studio  δύναται κατά καιρούς να διαθέτει προϊόντα της χωρίς επιβάρυνση του χρήστη των εξόδων αποστολής, εφόσον η παραγγελία υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό.

Στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης υπερβαίνει τις 30 ημέρες, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, αυτό θα έχει προηγουμένως αποτελέσει αντικείμενο ειδικής επικοινωνίας από πλευράς της Επιχείρησης και αποδοχής από πλευράς του χρήστη.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο χρήστης. Στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή σφάλματος του χρήστη ως προς την διεύθυνση ή τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του, αυτός θα βαρύνεται με τυχόν πρόσθετα έξοδα αποστολής.

Αγορά Δωροεπιταγής

Αγοράζοντας μία κάρτα δώρου από το plethora-design-studio έχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε ένα όμορφο δώρο σε αγαπημένα πρόσωπα.

Επιλέξτε το ποσό που επιθυμείτε να δωρίσετε και το αγαπημένο σας πρόσωπο θα παραλάβει μέσω email μία ηλεκτρονική δωροεπιταγή για να επιλέξει ένα από τα προϊόντα του καταστήματός μας.

Όροι Χρήσης Δωροεπιταγής

Η κάρτα δώρου ή δωροεπιταγή έχει ισχύ για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς

Ο ιδιοκτήτης της κάρτας μπορεί να επιλέξει όποιο/α από τα προϊόντα επιθυμεί για να την εξοφλήσει.

Εάν το ποσό της επιταγής δεν καλυφθεί πλήρως και μείνει υπόλοιπο, τότε μπορεί να κάνει εκ νέου παραγγελία. Η κάρτα παραμένει ενεργή έως ότου μηδενιστεί ή λήξει η προθεσμία της.

  • Εάν το ποσό της παραγγελίας του υπερβαίνει το ποσό της επιταγής, τότε καλείται να συμπληρώσει το υπόλοιπο ποσό της παραγγελίας, πληρώνοντας με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής
  • Η δωροεπιταγή θα αποσταλεί με e-mail στον παραλήπτη αφού ολοκληρωθεί η πληρωμή της.